Vedtægter Hrimnir Vestskoven

§ 1. NAVN

Foreningens navn er Hrimnir Vestskoven.

Hrimnir Vestskoven er en lokalklub tilknyttet Dansk Islandshesteforening.

Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune.

Foreningen tegnes udadtil af Hrimnirs formand + et bestyrelsesmedlem og foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at samle ejere, brugere og venner af den islandske hest i området ved Vestskoven for derigennem:

– at gennemføre aktiviteter som vil give større kendskab og glæde af den islandske hest.

– at udbrede og fremme kendskabet til horsemanship, samt hestens velfærd, pasning og fodring.

– at fremme takt og tone på bane og i terræn.

– at fremme hest og rytters sikkerhed, samt rytterens korrekte brug af naturen.

§ 3. MEDLEMSSKAB

Medlemskab står åbent for alle ejere og brugere af den islandske hest samt for andre med interesse for foreningens formål.

Medlemskab kan være enten som enkeltmedlemskab eller som familiemedlemskab. Sidstnævnte gælder for hele husstanden inkl. hjemmeboende børn.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt og der vil ikke blive refunderet kontingent. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i åbenbar modstrid med foreningens formålsparagraffer. Hertil kræves 2/3 stemmeflertal.

§ 4. KONTINGENT

Det årlige kontingent fastsættes af general-forsamlingen. Kontingentåret løber fra den 1. januar til den 31. december. For at opnå gyldigt medlemskab skal kontingentet være betalt senest 14 dage efter modtagelsen af opkrævning.

Nye medlemmer betaler ½ kontingent efter indmeldelse efter 1. september.

Ved manglende indbetaling eller overskridelse af betalingsfrist, kan medlemmet betragtes som udmeldt og slettes af medlemslisten.

§ 5. LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer omfattende formand, næstformand, kasserer og sekretær, der vælges på den årlige generalforsamling og således, at der er valg til 3 bestyrelsesposter i ulige år og til de 2 andre i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges ligeledes (for 1 år ad gangen) 2 suppleanter til bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder en suppleant og overtager det udgående medlems valgperiode. Dette for at sikre kontinuitet og sammenhæng i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen leder foreningen ifølge dens vedtægter under ansvar overfor generalforsamlingen og træffer alle de for foreningens drift nødvendige beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse efter forudgående bemyndigelse af en generalforsamling.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig overfor Albertslund kommune i forhold til tilskud og lån af lokaler samt regnskab.

§ 6. GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar. Generalforsamling annonceres på mail eller på hjemmeside med mindst l4 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet, må være foreningen i hænde senest 5 dage før. Forslag til kandidater til bestyrelsen, revisorer og suppleanter kan dog tillige fremsættes på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Referat af forhandlingerne føres til protokols og underskrives af dirigent og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Personligt medlemskab giver én stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Et medlem er valgbart til bestyrelsen selv om medlemmet ikke er til stede til generalforsamlingen, såfremt der foreligger skriftligt fuldmagt.

Alle valg og afgørelser træffes ved simpelt flertal – bortset fra vedtægtsændringer samt bestemmelse om tilslutning til andre foreninger og forbund eller foreningens opløsning jævnfør § 11 og § 12. Såfremt blot 1 medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Kassereren foreligger det reviderede regnskab og forslag til budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant

7) Eventuelt

Uanset antallet af fremmødte, er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/4 af foreningen kræver det, skal bestyrelsen lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling med udførlig angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet.

Indvarslingen, der skal foregå som til ordinær generalforsamling, skal ske snarest og senest 8 uger efter at bestyrelsen har modtaget ovennævnte anmodning.

Til vedtagelse af forslag på en ekstraordinær generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal – bortset fra vedtægtsændringer etc. jævnfør § 11.

§ 8. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen sammen med 1 suppleant på den ordinære generalforsamling. Revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

Foreningens regnskabsperiode er fra l. januar til 3l. december.

Foreningens formue er placeret på foreningens bankkonto.

§ 9. UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 10. TILSKUD

Der er mulighed for at søge/give tilskud til aktiviteter i forbindelse med annoncerede fælles arrangementer, der kan tjene fællesaktiviteterne og fællesskabet i Hrimnir.

Det er bestyrelsen der vurderer ansøgninger.

§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER ETC.

Beslutning om ændring af nærværende vedtægter og bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, når forslag herom forinden er fremsat skriftligt af et medlem eller af bestyrelsen og udførligt bekendtgjort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer, opløsning af foreningen eller tilslutning til andre foreninger eller forbund kan kun besluttes med mindst 2/3 majoritet.

§ 12. OPLØSNING

Klubben kan kun opløses efter beslutning på 2 generalforsamlinger, afholdt med mindst 21 dages mellemrum. Samme forsamlinger afgør anvendelsen af klubbens eventuelle aktiver.

Formuen kan ikke overdrages til enkeltmedlemmer af foreningen, men alene til en i forvejen eksisterende forening eller organisation, hvis formål ligger indenfor nærværende vedtægts § 2.

Således vedtaget på generalforsamling 3. marts 2014