Marie Kragh
Mail: mariekragh@hotmail.com
Telefon: 2860 6153

Formand

Heidi Raetzel
Mail: raetzelh@gmail.com
Telefon: 6087 0801

Kasserer

Kirsten Dons
Mail: dons.kirsten@gmail.com
Telefon: 4217 5215

Næstformand

Nadja Schwartzmann
Mail: nadjaschwartzmann@hotmail.com
2284  1087

Medlem

Charlotte Aagaard
Mail: charlotte.aagaard@outlook.dk
Telefon: 2084 0040

Medlem

Gitte Kirketerp Møller
Mail: gitte.km@hotmail.com
Telefon: 6064 7826

Suppleant